Medezeggenschap

Verwantenraad

De verwantenraad van Profila Zorg is samengesteld uit vertegenwoordigers van cliënten of hun belangenbehartigers.

Op de agenda staan onderwerpen die het niveau van de individuele cliënt en locatie overstijgen. De verwantenraad is bevoegd om de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd schriftelijk en mondeling te adviseren.

De verwantenraad overlegt circa vijf keer per jaar met de directeur-bestuurder. De leden van de verwantenraad worden voor drie jaar benoemd en zijn tweemaal direct herkiesbaar.

Leden Verwantenraad

Arie Korengevel

Arie Bijl

 

Leden Klankbordgroep 

Henk Scheepstra

Ingrid Bijleveld

Bartho Braat

Word klankbordlid!

Als verwant, mentor of mantelzorger van een cliënt van Profila Zorg kunt u uzelf aanmelden als klankbordlid. U ontvangt dan alle stukken van de verwantenraad en kunt hier op reageren. Ook eigen initiatief wordt op prijs gesteld. Neem voor meer informatie contact op via verwantenraad@profilazorg.nl.