Stichting Vrienden van Profila Zorg

ANBI-gegevens van de Stichting Vrienden van Profila Zorg:

Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht zorginstellingenLogo Stichting Vrienden van Profila Zorg

Naam rechtspersoon

Stichting Vrienden van Profila Zorg

Bankrekeningnummer voor giften
NL 68 RABO 0315 555 157
ten name van Stichting Vrienden van Profila Zorg

ANBI nummer 
813893896

Adres
Kruitmolen 1
3995 ES Houten

E-mail
info@profilazorg.nl

Telefoon
030 - 635 75 00

Doelstelling

Vrienden van Profila Zorg bekostigt projecten en acties voor cliënten en locaties die buiten het wettelijk budget vallen. De doelstellingen zijn als volgt verwoord in de statuten:

a. het verlenen van materiële steun aan stichting Profila Zorg, ten behoeve van meetbare, op maat projecten en/of ten behoeve van de ontwikkeling casu quo het opzetten van evangelische zorgprojecten;
b. overeenkomsten te sluiten tot het verwerven, vervreemden of het ontwikkelen van registergoederen of onroerende zaken, overeenkomsten te sluiten tot het aangaan van huurovereenkomsten of beheerovereenkomsten ten behoeven van de stichting Profila Zorg;
c. het exploiteren van gezinsvervangende huizen en/of andere zorgverleningswerk van de stichting Profila Zorg, waarvoor nog geen middelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn verkregen;
d. voorlichtende, adviserende en wervende activiteiten voor zover deze gerelateerd zijn aan de doelstelling van de stichting;
e. het vormen en beheren van vermogen uit schenkingen, erfstellingen en/of legaten om uit de opbrengsten daarvan op langere termijn de doelstellingen van de stichting te kunnen verwezenlijken.

Voorzitter

Dhr. A. (Arie) Korengevel

Secretaris

Dhr. K. (Koene) Hofstee

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis en krijgen geen beloning of vergoeding.

Klik hier voor de jaarcijfers van de Stichting Vrienden van Profila Zorg.