Over Profila Zorg

Samenwerking

Profila Zorg heeft oog voor de grote voordelen die samenwerking kan bieden. We willen onze kennis en ervaring graag delen met andere instellingen, met kerken en maatschappelijke organisaties.

Daarnaast is samenwerking een middel om samen met andere instellingen een zorgketen te vormen om zo een integraal aanbod te kunnen verzorgen. Een derde reden om open te staan voor samenwerking is dat we op deze manier praktisch inhoud geven aan onze maatschappelijke doelstelling. 

De opsomming hieronder is zeker niet compleet, maar geeft een indruk van diverse samenwerkingsverbanden.

Profila Zorggroep

Profila Zorg werkt met EBC Zorg, Grip op je leven en Kansrijk Wonen samen binnen de Profila Zorggroep. De vier stichtingen zijn alle zelfstandig en werken vanuit dezelfde doelstelling: kwetsbare mensen, ongeacht hun levensovertuiging, begeleiden vanuit een christelijke levensovertuiging. Het landelijke servicecentrum van de Profila Zorggroep is in Houten gevestigd.

Integrale jeugdhulp

Timon, De Hoop ggz en Profila Zorg hebben hun krachten gebundeld bij de aanbesteding voor 2018-2020 voor jeugdhulp in de regio Rijnmond. Dit heeft succesvol geresulteerd in een ruime gunning van regio Rijnmond voor integrale vraaggerichte jeugdhulp van deze organisaties. 

Maatschappelijke doelstelling

In het kader van inhoud geven aan onze maatschappelijke doelstelling, is in 2015 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Stichting Jemima (zorg voor gehandicapten in de Palestijnse gebieden). 

Netwerken

We participeren in diverse netwerken van christelijke zorginstellingen en zijn we lid van de verenigingen Reliëf en Missie Nederland. Binnen deze verenigingen ontmoeten we een breed spectrum van zorggerelateerde en pastorale instellingen.

Conferentie Opwekking

Daarnaast zijn we met de Bijzondere Mensen Tent (conferentieprogramma voor mensen met een beperking) actief op de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking.