Jaarcijfers en ANBI gegevens

Jaarcijfers, ANBI en jaarstukken Stichting Profila Zorg

Stichting Profila Zorg en de Stichting Vrienden van Profila Zorg hebben beide de ANBI status.
Let op! De linkjes in het publicatieformulier ANBI werken helaas niet. De gevraagde gegevens (jaarstukken en beleidsplan) staan hieronder apart aangegeven.

  • Klik hier voor de het standaardformulier publicatieplicht ANBI gegevens van de Stichting Profila Zorg
  • Klik hier voor de jaarstukken van de Stichting Profila Zorg
  • Klik hier voor het activiteitenverslag van de Stichting Profila Zorg
  • Klik hier voor het beleidsplan van Profila Zorggroep, waartoe Stichting Profila Zorg behoort
  • Klik hier voor de het standaardformulier publicatieplicht ANBI gegevens van de Stichting Vrienden van Profila Zorg (volgt nog)
  • Klik hier voor de jaarstukken van de Stichting Vrienden van Profila Zorg

Logo Stichting Vrienden van Profila Zorg

Jaarcijfers, ANBI en jaarstukken Stichting Vrienden van Profila Zorg

Bankrekeningnummer voor giften
NL 68 RABO 0315 555 157
ten name van Stichting Vrienden van Profila Zorg

ANBI nummer 
813893896

Adres
Kruitmolen 1
3995 ES Houten

E-mail
info@profilazorg.nl

Telefoon
030 - 635 75 00

Doelstelling

Vrienden van Profila Zorg bekostigt projecten en acties voor cliënten en locaties die buiten het wettelijk budget vallen. De doelstellingen zijn als volgt verwoord in de statuten:

a. het verlenen van materiële steun aan stichting Profila Zorg, ten behoeve van meetbare, op maat projecten en/of ten behoeve van de ontwikkeling casu quo het opzetten van evangelische zorgprojecten;
b. overeenkomsten te sluiten tot het verwerven, vervreemden of het ontwikkelen van registergoederen of onroerende zaken, overeenkomsten te sluiten tot het aangaan van huurovereenkomsten of beheerovereenkomsten ten behoeven van de stichting Profila Zorg;
c. het exploiteren van gezinsvervangende huizen en/of andere zorgverleningswerk van de stichting Profila Zorg, waarvoor nog geen middelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn verkregen;
d. voorlichtende, adviserende en wervende activiteiten voor zover deze gerelateerd zijn aan de doelstelling van de stichting;
e. het vormen en beheren van vermogen uit schenkingen, erfstellingen en/of legaten om uit de opbrengsten daarvan op langere termijn de doelstellingen van de stichting te kunnen verwezenlijken. 

Secretaris
Dhr. K. (Koene) Hofstee

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis en krijgen geen beloning of vergoeding.