Over Profila Zorg

Financiering en vormen van zorg

Als je van Profila Zorg begeleiding wilt krijgen heb je een indicatie nodig. Welke indicatie dat is, hangt af van de zorg die je wilt ontvangen. Mensen met een Wlz- of Wmo-indicatie kunnen bij Profila Zorg terecht. Ook als je een PGB ontvangt kun je bij Profila Zorg terecht, en in sommige gevallen ook met een GGZ-indicatie. 

Wlz-zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Met een Wlz-indicatie heb je recht op passende zorg thuis of verblijf in een instelling. Het CIZ stelt vast welke zorg en hoeveel zorg je krijgt.

Een indicatie aanvragen kan via de website van CIZ

Zorg met verblijf

Bij verblijf gaat het om het wonen in een zorginstelling. Het kan gaan om groepswonen of een relatief zelfstandige woonvorm. Ook verschilt per locatie of je een eigen woning of kamer hebt. 

Zorg thuis (zonder verblijf)

Met een Wlz-indicatie kun je ook thuis (blijven) wonen als je dat wilt,  en daar zorg ontvangen. Dit moet wel verantwoord voor je zijn. Het is de taak van het zorgkantoor om dit te beoordelen.  

Vormen van zorg thuis

Als je zelf over een woning beschikt, kun je uit de volgende zorgvormen kiezen: 

MPT

MPT staat voor ‘Modulair Pakket Thuis’. Met het MPT kun je bepaalde modules van het Zorgzwaartepakket (ZZP) thuis krijgen. Met deze keuze zie je af van de zorgmodules waar je op dat moment wel recht op hebt, maar geen behoefte aan hebt. 
Je kunt ervoor kiezen het gehele MPT als zorg in natura (ZIN) te ontvangen, of een combinatie van zorg in natura en PGB, eventueel verdeeld over meerdere aanbieders.

VPT

Bij het Volledig Pakket Thuis (VPT) krijg je thuis dezelfde zorg als in een instelling. De VPT is gekoppeld aan het Wlz-zorgzwaartepakket. Bij een VPT ontvang je het complete zorgpakket thuis van één aanbieder.

Hendri (begeleider): “Vanaf het begin kon Peter heel goed aangeven waar hij hulp bij nodig heeft.”

 

Zelf je zorg organiseren met een PGB

PGB staat voor persoonsgebonden budget. Bij een PGB ontvang je een budget waarmee je zelf de zorg kan inkopen. Dat budget wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheerd. Vanuit het budget worden betalingen gedaan aan de zorgverleners.

In sommige gevallen kan het aantrekkelijk zijn een deel van de zorg in natura (ZIN) te ontvangen en een ander deel zelf in te kopen via het PGB. Er zijn in dit geval van Wlz-PGB twee opties:

  • PGB waarbij meerdere mensen hebben gekozen bij elkaar te willen wonen in een woongroep.
  • PGB-begeleiding individueel.


Wmo-zorg

Als je niet voor een Wlz-indicatie in aanmerking komt, maar wel zorg nodig hebt, kun je bij de gemeente een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  

De Wmo-zorg wordt op maat aangepast aan de hulpvraag. Als je bijvoorbeeld behoefte hebt aan hulp in de avond of juist overdag, kunnen hier afspraken over worden gemaakt. Ook als je dagbesteding nodig hebt, jeugdhulp of beschermd wonen kun je een beroep doen op de gemeente voor een indicatie, en met Profila Zorg de mogelijkheden bespreken. 

Als je liever zelf de zorg inkoopt, kun je een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Hiermee krijg je de beschikking over een budget waarmee je zelf zorg kan inkopen.

Wil je zorg ontvangen?

Profila Zorg kijkt graag mee naar de mogelijkheden