Onze zorg

Visie op zorg

Medewerkers van Profila Zorg zijn gemotiveerde mensen die hun inspiratie halen uit de Bijbel waarbij hun visie wordt gekleurd door het  evangelische gedachtengoed. Het motiveert om er te zijn voor de kwetsbare mensen, om hen kwalitatief de beste  zorg- en ondersteuning te bieden op alle terreinen van het leven waar een hulpvraag is.

Wij gaan uit van mogelijkheden, van het positieve en  waardevolle dat ieder mens in zich heeft. Ons handelen is erop gericht om onze cliënten  te helpen om tot ontplooiing of  tot zijn/haar  bestemming te komen. ‘Het ‘allerbelangrijkste voor jou’ is hierbij voor ons leidend.

In ons dagelijks werk laten we ons leiden door drie kernwaarden: Geloof, Vertrouwen en Verbinding. Dit betekend dat medewerkers van Profila Zorg geloven in een liefdevolle God waarbij liefdevol staat voor aandacht en begrip voor de persoon die de zorgvrager is. Het staat voor de oprechte interesse en het herkennen van de gaven en mogelijkheden waarover ieder mens beschikt. Zij gaan uit van Profila Zorg het vertrouwen dat God betrokken is en blijft bij het werk van de organisatie en vertrouwen erop dat met de juiste zorg- en ondersteuning iedereen in staat is om zijn persoonlijke gaven tot ontplooiing te brengen en zich verder kan ontwikkelen. Daarom verbinden medewerkers van Profila Zorg zich als relationele mensen met cliënten, hun sociale netwerken en met collega’s. Deze verbondenheid uit zich in toegewijde, dienende en optimale inzet om de beste zorg naar geest ziel en lichaam te bieden.

 

Typerend voor Profila Zorg

De vraag van de cliënt is voor medewerkers van Profila Zorg het uitgangspunt. Daarom staat de vraag: ‘Wat is het aller belangrijkste voor jou?’ ook centraal in ons model (zie figuur rechts). De cliënt maakt altijd een onderdeel uit van een ‘verband’ (familie bijvoorbeeld). Daarom kijken wij goed naar de relaties tussen de cliënt, zijn familie of ‘belangrijke anderen’ en de medewerkers van Profila Zorg. Deze drie samen noemen we de Zorgdriehoek en moeten heel goed samenwerken om het beste en het belangrijkste voor de cliënt voor elkaar te krijgen.

Onze medewerkers willen graag dat de cliënt zo veel mogelijk regie heeft over zijn/haar eigen leven. Wij willen daarin zo weinig mogelijk bepalen. Alles wat de cliënt zelf kan bepalen en regelen mag of moet hij/zij vooral zelf doen! Alleen op basis van zijn/haar Eigen Kracht kan de cliënt optimaal tot zijn recht en bestemming komen. Wij ondersteunen graag vanuit de hulpvraag en stimuleren het leven vanuit eigen kracht zo veel mogelijk. Hiertoe is in 2013 het project Samen Sterk van start gegaan.

Daarom werkt Profila Zorg ook met ‘Zelfregelende teams’. Iedere locatie heeft een eigen team dat met een aantal spelregels zelfsturend werkt. Medewerkers kunnen alleen de vraag en de regierol van de cliënt centraal plaatsen, wanneer zij zelf voldoende regelruimte ervaren om hun werk in te richten zoals ze dat zelf handig vinden. Daarnaast werken we met een Locatieraad. Per locatie is of komt er een Locatieraad die bestaat uit cliënten en of verwanten, medewerkers en de teamleider/coach. Zij bespreken samen de gang van zaken op de locatie zodat de beste zorg voor iedereen geboden kan worden.

Daarnaast heeft Profila Zorg mooie huizen waar je goed in kan wonen. We zijn steeds bezig om onze huizen mooier en beter te maken, zodat iedere cliënt zich daar thuis voelt en iedere medewerker dit bijna beschouwd als eigen huis.

 

Zorgmodel Geïntegreerd model van de kernwaarden, de zorgdriehoek en de domeinen van ‘Dit vind ik ervan’ van Profila Zorg.