Over Profila Zorg

Organisatie en identiteit

Evangelische zorg is zorg met de Bijbel open. Profila Zorg wil evangelische kwaliteitszorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking, autismespectrumstoornis en psychiatrische problematiek, met of zonder een justitiële achtergrond. De zorg kenmerkt zich door onderlinge liefde, aandacht voor de hele mens en openheid voor Gods betrokkenheid.

De dagelijkse leiding is in handen van het Managementteam dat bestaat uit de Raad van Bestuur en de managers Zorg en Bedrijfsvoering. Het Managementteam geeft richting en leiding aan de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid en overlegt hierover met de Raad van Bestuur. De relatie tussen beide raden is gebaseerd op de Zorgbrede Governance Code. Profila Zorg is een Wlz (wet langdurige zorg vh. AWBZ) erkende instelling en als hoofd- en onderaannemer actief binnen de Wmo. Het Servicecentrum met de ondersteunende functies is gevestigd in Houten. Profila Zorg maakt samen met Stichting EBC Zorg, Stichting Grip op je leven en Kansrijk Wonen onderdeel uit van de Profila Zorggroep.

Missie en visie

Kernwaarden

Het MT

Raad van Toezicht                                      Aftredend

  • Albert Kerssies, voorzitter                   januari 2024
  • Wout Oldhoff, vice-voorzitter              juni 2025
  • Wim van Ginkel                                        juni 2025 
  • Petra van der Horst                               januari 2025
  • Erwin Beers                                             juni 2024

Keurmerken

Klik hier voor de keurmerken van Profila Zorg.