Medezeggenschap

Verwantenraad

De verwantenraad van Profila Zorg is samengesteld uit vertegenwoordigers van cliënten , of hun belangenbehartigers. Zij richt zich op onderwerpen en zaken die het niveau van de individuele cliënt en locatie overstijgen. De verwantenraad is hierin bevoegd om de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd schriftelijk en mondeling te adviseren.

Uitgangspunt voor de medezeggenschap is de WMCZ. De verwantenraad overlegt minimaal zes keer per jaar met de directeur-bestuurder.De leden van de verwantenraad worden voor drie jaar benoemd en zijn tweemaal direct herkiesbaar.

Leden Verwantenraad

Arie Korengevel

Henk Scheepstra

Arie Bijl

Ingrid Bijleveld

Bartho Braat

Word klankbordlid

Als verwant/mentor/mantelzorger van een cliënt van Profila Zorg bestaat de mogelijkheid om klankbordlid van de Verwantenraad te worden. U ontvangt dan alle stukken van de Verwantenraad en kunt hier op reageren. Ook eigen initiatief wordt op prijs gesteld.