Medezeggenschap

‘Het doel van de medezeggenschap is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en de inspraak van de cliënten en de belangenbehartigers in het beleid van de Stichting alles met in acht neming van het bepaalde in de statuten.’ (zin uit het Reglement van de Participatieraad)

Binnen Profila Zorg zijn diverse vormen van medezeggenschap waardoor medewerkers, verwanten en cliënten invloed hebben op beleid, kwaliteit en veiligheid van de organisatie.

Cliëntenraad

Verwantenraad

Ondernemingsraad

Locatieraad

Bewonersoverleg