Over Profila Zorg

Kernwaarden

Profila Zorg onderscheidt zich binnen de verstandelijk gehandicaptensector door haar evangelische identiteit. Deze identiteit zien we terug in alle lagen van de organisatie. In de eerste plaats omdat Profila Zorg een organisatie is waar mensen werken die in hun werk de liefde van hun Heiland, Jezus Christus laten doorwerken. In de tweede plaats door praktisch vorm en inhoud te geven aan de opdracht van het evangelie: omzien naar de zwakkere in de samenleving. Alle geledingen binnen Profila Zorg doen hun werk vanuit drie kernwaarden: Geloof, Vertrouwen en Verbinding

Bij de oprichting hadden de grondleggers van Profila Zorg (zie Geschiedenis), een heldere missie voor ogen: ‘Zorg en begeleiding naar geest, ziel en lichaam vanuit de evangelische op Christus gerichte identiteit voor hen die vanwege hun beperking minder kansen en mogelijkheden hebben in de samenleving.’ Het is een beschouwing op het totale leven van ieder mens, dus ook op de mens met een verstandelijke beperking. Profila Zorg gaat uit van deze holistische mensvisie, het principe van eenheid van geest (band met God), ziel (psyche) en lichaam (fysieke).

Dit principe met doorwerking in zorg en begeleiding is uitgewerkt in het binnen Profila Zorg ontwikkelde 7C-model, de verdiepingsreader ‘Werken vanuit identiteit’ en het Handboek Methodiek.

Geloof

 • We geloven in een levende, handelende en liefdevolle God zoals Hij zich in de Bijbel laat kennen.
 • We geloven dat God zorgt voor Zijn schepselen en daarbij anderen inschakelt. 
 • Wij geloven dat onze cliënten waardige mensen zijn met mogelijkheden en kansen om als beelddrager van Christus tot hun bestemming te komen. 
 • Wij geloven dat mensen optimaal kunnen functioneren en gelukkig kunnen zijn wanneer zij kunnen geven en ontvangen. Zeker als mensen elkaars competenties en beperkingen compenseren. Dat geeft kracht en mogelijkheden tot groei en besef van eigenwaarde.

Vertrouwen

 • We gaan uit van het vertrouwen dat God betrokken is en blijft bij het werk van de organisatie. 
 • Vanuit dit vertrouwen doen we ons werk, zijn we integer en betrouwbaar. 
 • We gaan op een positieve en transparante wijze met iedereen om die we ontmoeten in ons werk. 
 • Vertrouwen bindt samen, ongeacht je rol en positie in de organisatie.
 • Vertrouwen stimuleert vakmanschap en samenwerking. 
 • Vertrouwen geeft iedereen kansen om zich optimaal te ontplooien.

Verbinding

 • We verbinden ons als relationele mensen met iedereen die we in ons werk ontmoeten, want voor Christus zijn wij allen waardevol.
 • De verbinding is daarmee meer dan een mechanistisch functionele relatie.
 • Deze verbondenheid uit zich in toegewijde en optimale inzet van medewerkers om de beste zorg naar geest, ziel en lichaam te bieden. 
 • Profila Zorg verbindt zich als goed werkgever met haar medewerkers en wil als goed werkgever een klimaat creëren waarin werknemers zo optimaal mogelijk hun werk kunnen doen. Een tevreden medewerker is een tevreden cliënt.