Hulp bij opvoeden en opgroeien

Als ouder stel je alles in het werk om goed voor je kind te zorgen en het in liefde op te voeden. Soms zie je dat het niet goed gaat met je kind of de opvoeding. Je loopt tegen dingen aan waar je zelf niet uitkomt waardoor je in een vicieuze cirkel raakt. Of situaties putten je uit, omdat er geen verbetering in de situatie komt. In die gevallen is het fijn als je kunt terugvallen op advies en begeleiding van mensen met specifieke kennis en ervaring. 


Voor wie?

Profila Zorg biedt op betrokken en deskundige wijze hulp aan gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking en aan ouders met een verstandelijke beperking. Ook bij lichte psychiatrische problematiek, ADHD en/of autisme aanverwante stoornissen is diagnostiek en hulpverlening mogelijk. We begeleiden het kind én het gezin. Ook als er meer problemen spelen binnen een gezin kan Profila Zorg adviseren en helpen met begeleiding. Als het kind meerderjarig wordt, kan de hulp gewoon doorgaan. 

Waar?

De hulpverlening voor gezinnen en hun kinderen en/of jongeren bieden we in de regio’s Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, in Den Helder en in de provincie Groningen. In deze en andere regio’s is ook hulp voor volwassenen mogelijk in de vorm van begeleiding aan huis, wonen en dagbesteding. 

Welke hulp?

Ons uitgangspunt is dat we zo goed mogelijk aansluiten bij de specifieke situatie van de cliënt. We gaan eerst in gesprek met het gezin om na te gaan welke vorm van begeleiding nodig is en welke doelen het gezin heeft. De frequentie hangt af van de aard van de hulpvraag. Als het nodig is kunnen we ook de diagnose verzorgen. Al deze zaken worden vastgelegd in een begeleidingsplan. Na elke periode vindt een evaluatie plaats. 

Om het gezin zo goed mogelijk te ondersteunen werken we waar nodig samen met bijvoorbeeld MEE-consulenten, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), jeugdbescherming, pleegzorg of andere samenwerkingspartners.

Er zijn diverse vormen van hulp mogelijk:

1. Begeleiding aan huis: individueel of voor het gezin

Gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking kunnen bij Profila Zorg terecht voor begeleiding aan huis. Dit geldt ook voor ouders met een verstandelijke beperking en hun kind(eren). Er is ook intensieve begeleiding in de thuissituatie mogelijk voor gezinnen met complexe problemen op verschillende leefgebieden. 

Netty: “Alles wat ik niet kon in het verleden kan ik gewoon zelf, dankzij de hulp van mijn begeleider.”

 

Met het gezin werken we aan de bevordering van zelfstandigheid, de versterking van wat goed gaat en een goede samenwerking tussen de cliënt, zijn familie/netwerk en de hulpverleners. We helpen bijvoorbeeld met:

 • Begeleiding bij de administratie en financiën 
 • Organisatie van het huishouden
 • Opbouwen van een sociaal netwerk
 • Vergroten van de zelfstandigheid en het stimuleren van de eigen regie over het leven
 • Activeren en aanleren van vaardigheden 
 • Hulp bij de opvoeding
 • Casemanagement (de zorg op verschillende levensterreinen regelen en afstemmen, ook met andere zorgaanbieders)
 • Psycho-educatie (uitleg over de problematiek en hoe je ermee kan omgaan)
 • Sociaal-emotionele begeleiding
 • Activeren van zelfzorg en hygiëne

2. Het gezinshuis

De begeleiding aan kinderen gebeurt zo veel mogelijk thuis. Het uitgangspunt is dat het kind in het in het eigen gezin kan wonen en opgroeien. Als dat niet haalbaar is of door wat voor omstandigheden ook niet mogelijk is, kan een gezinshuis een waardevol alternatief zijn. 

In een gezinshuis worden een of meer kinderen of jongeren met een verstandelijke beperking of lichte psychiatrische problematiek in een bestaand gezin opgenomen. Het kind maakt zo veel mogelijk deel uit van het netwerk van het gezin met familie, vrienden, kennissen, kerk en buurtgenoten. 

Gezinshuis Davida (Giessenburg)

Gezinshuis Samen Sterk (Drenthe)

Gezinshuis Buitengewoon (Hardinxveld-Giessendam)

Gezinshuis Lemama (Nieuw-Lekkerland)

Gezinshuis Manoah (Gouda)

 

3. Kleinschalig wonen voor jongeren 

Voor jongeren van 12 jaar en ouder die door omstandigheden (tijdelijk) niet thuis kunnen blijven wonen is er de mogelijkheid van kleinschalig wonen. Het doel is stabilisatie, het voorkomen van verslechtering en het helpen bevorderen van de verdere ontwikkeling van de jongere. 

Patricia (moeder): “Ze zit echt op haar plek hier. Ze hoeft niet op haar tenen te lopen, ze hoeft zich niet meer te bewijzen en dat vindt ze erg prettig. Dat geeft ons heel veel rust.”


Samen met de ouders en de jongere kijken we welke vragen er binnen het gezin spelen en wat er nodig is om het kind weer thuis te laten wonen. Als terugkeer naar het gezin niet mogelijk is, zoeken we samen naar een passende woonvorm zodra de jongere volwassen wordt, al dan niet met begeleiding in de thuissituatie. 

 • Klik voor meer informatie over onze locatie voor begeleid wonen: Bernisser Handen

Wat kost het?

De zorg die Profila Zorg biedt wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet, Wmo-PGB, Wlz of Justitie.

Aanmelden

Als je jezelf of iemand anders wil aanmelden voor wonen of begeleiding bij Profila Zorg, kun je contact opnemen met onze ServiceDesk. Onze medewerkers bepalen of Profila Zorg aan de zorgvraag kan voldoen. Ook weten zij precies welke zorg en begeleiding mogelijk is.  

Je kunt de ServiceDesk bellen, tel. 030 - 635 75 00, of mailen: zorgloket@profilazorg.nl.