Hulp bij opvoeden en opgroeien

Als ouder stel je alles in het werk om goed voor je kind te zorgen en het in liefde op te voeden. Maar soms zie je dat het niet goed gaat met je kind, of met de opvoeding. Je loopt tegen dingen aan waar je zelf niet uitkomt, waardoor je in een vicieuze cirkel raakt of die je uitputten omdat er geen verbetering in de situatie lijkt te komen. 

Voor wie?

Het liefst zorg je zelf voor je kind, maar soms is het nodig advies en ondersteuning in te roepen van mensen met specifieke kennis en ervaring. Profila Zorg biedt op betrokken en deskundige wijze hulp aan gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking of voor ouders met een verstandelijke beperking. Ook bij lichte psychiatrische problematiek, ADHD en/of autisme aanverwante stoornissen is diagnostiek en hulpverlening mogelijk. Zowel het gezin als het kind kan ondersteuning krijgen. Ook als er meer problemen spelen binnen een gezin kan Profila Zorg adviseren en begeleiden. Als het kind meerderjarig wordt, kan de hulp gewoon doorgaan. 

Waar?

De hulpverlening voor gezinnen en hun kinderen en/of jongeren bieden we in de regio’s Rijnmond,  Zuid-Holland-Zuid, in Den Helder en in de provincie Groningen. In deze en andere regio’s is ook hulp voor volwassenen mogelijk in de vorm van ambulante begeleiding (aan huis), wonen en dagbesteding

Welke hulp?

We gaan eerst in gesprek met het gezin om samen na te gaan welke ondersteuning nodig is en welke doelen het gezin heeft. De frequentie van de ondersteuning kan variëren en hangt af van de aard van de hulpvraag. Als dat nodig is, kunnen we ook zorgen voor diagnostiek. Om het gezin zo goed mogelijk te ondersteunen, werken we waar nodig samen met bijvoorbeeld MEE-consulenten, Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), jeugdbescherming, pleegzorg of andere samenwerkingspartners.

Er zijn diverse vormen van hulp mogelijk:

1. Individuele begeleiding of gezinsbegeleiding in de thuissituatie

Zowel voor gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking alsook voor ouders met een verstandelijke beperking en hun kind(eren) biedt Profila Zorg begeleiding aan huis. Er is ook intensieve begeleiding in de thuissituatie mogelijk voor gezinnen met complexe problemen op verschillende leefgebieden.  Met het gezin werken we aan bevordering van zelfstandigheid, versterking van wat goed gaat en goede samenwerking binnen de zorgdriehoek (de cliënt, zijn familie/netwerk en de hulpverleners). 
We helpen bijvoorbeeld met:

  • Begeleiding bij administratie en financiën 
  • Organisatie van het huishouden
  • Opbouwen van een sociaal netwerk
  • Vergroten van zelfstandigheid en stimuleren eigen regie over het leven
  • Activeren en aanleren van vaardigheden 
  • Hulp bij opvoeden 
  • Case-management (de zorg op verschillende levensterreinen regelen en afstemmen, ook met andere zorgaanbieders)
  • Psycho-educatie (uitleg over je problematiek en hoe je ermee kan omgaan)
  • Sociaal-emotionele ondersteuning
  • Activeren van zelfzorg en hygiëne

2. Het gezinshuis

Het uitgangspunt is dat we thuis ondersteuning bieden, zodat het kind in het eigen gezin kan wonen en opgroeien. Als dat – soms tijdelijk – niet haalbaar is of door omstandigheden niet mogelijk is, kan een gezinshuis een waardevol alternatief zijn.  In deze bijzondere woonvorm worden één of meer kinderen of jongeren met een verstandelijke beperking of lichte psychiatrische problematiek in een bestaand gezin opgenomen. Het kind maakt zoveel mogelijk deel uit van het netwerk van het gezin met familie, vrienden, kennissen, kerk en buurtgenoten.

3. Kleinschalig wonen (12+)


Ook het kleinschalig wonen is er voor jongeren (12+) die door omstandigheden (tijdelijk) niet thuis kunnen blijven wonen. Het doel is stabilisatie, het voorkomen van verslechtering en de verdere ontwikkeling van de jeugdige. Samen met de ouders en de jongere wordt er zorgvuldig gekeken naar wat er nodig is, welke vragen er spelen binnen het gezin  en wat er nodig is in de ontwikkeling van de jeugdige zodat hij/zij weer thuis kan wonen.. Als terugkeer naar het gezin niet mogelijk blijkt zoeken we samen naar een nieuwe passende woonvorm zodra de jongere volwassen wordt, al dan niet met begeleiding in de thuissituatie. 

Wat kost het?

De zorg die Profila Zorg biedt wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet, Wmo-PGB, WLZ  of Justitie.

Meer weten over hulp bij opvoeden en opgroeien?

De medewerkers van het Zorgloket beantwoorden graag je vragen en helpen je op weg bij aanmelding. Zij nemen de zorgvraag met je door en gaan na of Profila Zorg daaraan kan voldoen. 

Telefoon:(030) 6357500 
Mail:zorgloket@profilazorg.nl